Kinderdagverblijf Milk&Cookies in Den Haag - Puur voor kinderen

Dit is het privacy statement van Milk&Cookies, puur voor kinderen, gevestigd te 2517 GC, Den Haag aan de 1e Sweelinckstraat 26 (hierna: Milk&Cookies), www.Milkandcookies.nu

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijfformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens.
Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Milk&Cookies is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren). Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren)op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden zij worden gebruikt.
Overzicht persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Ouders

•    Geslacht
•    Voor en achternaam
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Email
•    IBAN + tenaamstelling
•    Telefoon (vast, mobiel en werk
•    Zorgverzekering
•    Gegevens noodpersonen

Kind

•    Geslacht
•    Voor en achternaam
•    Geboortedatum
•    Adresgegevens
•    Plaatsingsdatum + plaatsingsdagen
•    Gegevens huisarts en tandarts
•    Inentingsprogramma zodat bekend is welke vaccinaties kinderen hebben gehad, of kinderen door de keuze van ouders niet gevaccineerd zijn (en we deze kinderen bij een eventuele uitbraak extra in de gaten kunnen houden) en de gegevens beschikbaar zijn bij een eventueel bezoek aan een ziekenhuis
•    Gegevens omtrent gezondheid (eventuele allergieën, medische bijzonderheden of medicijngebruik), slaappatroon en voeding
•    Beeldmateriaal en privacy hiervan (het betreft hier foto’s en bewegende beelden die gebruikt kunnen worden voor de website, de kindportretjes en de filmpjes voor bijvoorbeeld het zomerfeest), uitsluitend en alleen na toestemming van de ouders
•    Kapper en maaltijdenservice

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en-of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind)eren’ kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Milk&Cookies. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) te verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) voor de volgende doelen:
•    Om uw inschrijvingen voor opvang van uw kind(eren) af te handelen
•    Het bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van uw kin(eren)
•    Voor het opstellen van de plaatsingsovereenkomsten
•    De facturering van de geboden kinderopvang en de afhandeling van de betaling
•    Het verzenden van onze Nieuwsbrief
•    Het u kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
•    Het u te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
•    Het verlenen van verdere diensten aan u
•    Ter uitvoering van toetsing en inspectie, bijvoorbeeld de GGD-inspecteur
•    Het u kunnen bellen i.v.m. zaken rondom uw kind(eren) zoals bijvoorbeeld bij ziekte
Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de plaatsingsovereenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) alleen aan andere derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren). U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u te genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind(eren) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..